Home » Juridische kennisgeving

December 2, 2019

Privacy-en cookie beleid (RGPD)

Deze privacy policy is een juridische overeenkomst tussen u, de gebruiker van de website www.european-business-angels.nl, en Noether partners, de eigenaar en exploitant van de website. In dit Privacybeleid verwijzen we u naar u als “u”, en we zullen verwijzen naar NOETHER PARTNERS als “wij”, “onze site” of “Noether partners”.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid bepaalt:

  1. De manier waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die u indient op www.european-business-angels.nl en de huidige of toekomstige uitbreidingen (. fr,. be, CH, de,. se,. it,. SP,. co. uk,…)
  2. Uw opties met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe u deze informatie openen en bijwerken (Zie het gedeelte uw rechten voor meer informatie).

DE INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken wanneer u goederen, diensten of informatie van ons aanvraagt:

-De informatie die u ons verstrekt door het invullen van formulieren op onze website www.european-business-angels.nl en in onze mobiele applicaties (“onze site”). Dit omvat contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer; basisinformatie zoals ervaring en deskundigheid; unieke id’s, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord; en voorkeursinformatie zoals korte lijsten, beleggings criteria en transactiehistorie. Als u ervoor kiest om een advertentie op onze site te plaatsen, zullen wij u om informatie vragen over uw activiteiten, zoals de naam van het bedrijf, de grootte van het bedrijf, het type activiteiten en de leden van het team.

-De informatie die u ons verstrekt wanneer u schriftelijk contact met ons op te nemen (inclusief via e-mail).

-De informatie die u ons verstrekt wanneer we telefonisch praten. We kunnen de informatie die u met ons deelt registreren en opslaan.

-De informatie die u ons verstrekt door het invullen van enquêtes.

-Details van de transacties die u maakt via onze site en Details van de uitvoering van uw bestellingen.

Net als bij de meeste websites verzamelen we informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat Internet Protocol (IP)-adressen, browser type, Internet service provider (ISP), landing en Exit pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd-informatie en navigatieroute gegevens. We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, onze site te beheren, gebruikers bewegingen op onze site te volgen en demografische informatie over al onze gebruikers te verzamelen.

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

We kunnen uw gegevens als volgt gebruiken:

-Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit (i) wettelijke verplichtingen en/of (II) elke overeenkomst tussen u en ons om informatie, producten of diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd, en om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze producten en diensten.

-Om u informatie, producten of diensten te sturen die voor u van belang kunnen zijn.

-Om inhoud van onze site te presenteren op een manier die het meest geschikt is voor u en uw apparaat.

Neem contact met ons op gestionpc@european-business-angels.com als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt op een van de hierboven beschreven manieren. De sectie ‘ uw rechten ‘ van dit beleid bevat meer informatie over dit onderwerp.

Alle details in dit document zijn in overeenstemming met de Luxemburgse EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep, d.w.z. onze dochterondernemingen, onze controlerende vennootschap en haar dochterondernemingen. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens alleen met derden zoals beschreven in dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden in de volgende situaties:

-Als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van het bedrijf of de activa. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het eigendom of gebruik van uw persoonlijke gegevens, evenals van eventuele nieuwe keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, per e-mail of prominente kennisgeving op onze site.

-Als Noether partners of nagenoeg al haar activa worden verworven door een derde partij, zullen de persoonsgegevens die zij op haar cliënten zal houden een van de overgedragen activa vormen.

-Als we zijn, of geloven dat we zijn, onder de verplichting om uw persoonlijke gegevens te onthullen of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of wettelijk toegestaan om de gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten van onze website af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming en kredietrisico reductie doeleinden.

-Als u hebt geprobeerd contact op te nemen met een advertentie die op www.european-business-angels.nl is gepubliceerd, kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan de eigenaar van de advertentie. Als u een business plan of een ander document aanvraagt, of als u via de advertentiepagina contact met een bedrijf of ondernemer hebt, kunnen uw contactgegevens ook aan dat bedrijf of die ondernemer worden verstrekt.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven die diensten leveren om ons te helpen bij onze zakelijke activiteiten, zoals betalingsverwerking.

UW RECHTEN

U hebt het recht op toegang tot de informatie die over u wordt bewaard. We zullen redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u kopieën van relevante documenten verzendt, om uw privacy en veiligheid te beschermen.

U hebt mogelijk het recht om ons te vragen:

-Om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen

-Een kopie van uw gegevens

-Om een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties

-De verwerking van informatie te beperken of te onderbreken;

-Om uw toestemming in te trekken (waar we al uw toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw gegevens)

In bepaalde situaties-bijvoorbeeld wanneer we in staat zijn om een wettelijk recht te bewijzen om uw gegevens te verwerken-kunnen uw rechten beperkt zijn. In sommige gevallen kunnen we uw gegevens bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt.

 

Wanneer we informatie nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, is het verstrekken van deze informatie verplicht: als deze informatie niet wordt verstrekt, kunnen we onze verplichtingen niet nakomen of uw transacties op onze site beheren. In alle andere gevallen is het verstrekken van de gevraagde informatie optioneel.

Omwille van de transparantie beantwoorden wij graag alle vragen die u heeft over hoe wij met uw informatie omgaan en om eventuele klachten die u heeft op te lossen. U hebt het recht om eventuele problemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit aan te kaarten, maar wij moedigen u aan om eerst contact met ons op te nemen.

Hoe u uw rechten uitoefent

U uw gegevens op de pagina ‘ uw gegevens ‘ corrigeren, wijzigen of verwijderen. U stoppen met het ontvangen van onze e-mails door het volgen van de afmeldings instructies opgenomen in hen.

Of om toegang te krijgen tot een van de andere bovengenoemde rechten, stuur een e-mail naar gestionpc@european-business-angels.com.

HOELANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u te voorzien van diensten. We bewaren en gebruiken uw gegevens zo nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven, die in sommige gevallen, met betrekking tot het verzamelen en verwerken van financiële gegevens, een bewaartermijn van 7 jaar (of meer indien wettelijk vereist).

COOKIES en andere trackingtechnologieën

Technologieën zoals cookies, webbakens, tags en scripts worden gebruikt door Noether partners en onze partners, met inbegrip van gelieerde marketing partners of analytische en Business Process service providers. Deze technologieën worden gebruikt in trendanalyse, om onze site te beheren, om gebruikers bewegingen op onze site bij te houden en om demografische informatie over al onze gebruikers te verzamelen. We kunnen op individuele en geaggregeerde basisrapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven.

We gebruiken cookies om de grootte van ons publiek en hun gebruikspatronen te schatten; om informatie over uw voorkeuren op te slaan en ons zo in staat te stellen onze site aan te passen aan uw persoonlijke interesses; om uw zoekopdrachten te versnellen; en om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies in elke browser beheren. Als u cookies weigert, u nog steeds onze site gebruiken, maar uw vermogen om bepaalde functies of delen van onze site te gebruiken kan beperkt zijn.

HOE WIJ UW GEGEVENS OPSLAAN, VERWERKEN EN BESCHERMEN

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen en opgeslagen op een locatie binnen of buiten de Europese economische ruimte (“eer”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat binnen of buiten de EER werkt, dat voor ons of voor een van onze dienstverleners werkt. Deze medewerkers zijn mogelijk verantwoordelijk voor o.a. het vervullen van uw bestellingen, het verwerken van uw betalingsinformatie en het verlenen van ondersteunende diensten. Toegang tot uw gegevens is beperkt tot degenen die deze moeten beheren. Als uw informatie wordt overgebracht van de eer naar een land dat niet is onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zullen wij ervoor zorgen dat het adequaat wordt beschermd door (i) ervoor te zorgen dat modelcontractbepalingen worden goedgekeurd door de Europese Commissie, een passende gegevens beschermings afscherming of bindende bedrijfsvoorschriften voor de onderaannemer van een dienstverlener zijn, of (II) een beroep doen op vrijstellingen (bv. contractuele noodzaak). Een kopie van het juiste mechanisme kan worden verstrekt voor uw beoordeling op aanvraag, met behulp van de onderstaande contactgegevens.

Veiligheid en beveiliging

Wij gebruiken beveiligde servers om alle informatie die u ons verstrekt per e-mail of op onze site op te slaan.

Het wachtwoord dat u kiest wanneer u zich registreert, geeft u toegang tot bepaalde delen van onze site. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord niet met iemand te delen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige informatie op onze site invoert, versleutelen we de overdracht van die informatie met behulp van Secure Socket Layer (SSL)-technologie.

We volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de verzending als nadat we deze hebben ontvangen. Echter, geen enkele methode van overdracht via het Internet, of elektronische opslag, is 100 veilig. Daarom kunnen we hun absolute veiligheid niet garanderen. Als u vragen heeft over de beveiliging op onze site, u contact met ons opnemen via gestionpc@european-business-angels.com.

AANVULLENDE PRIVACYINFORMATIE

Blog/discussies

Onze site biedt een openbaar toegankelijke blog en community-discussies. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u verstrekt in deze gebieden kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door derden die er toegang toe hebben. Neem contact met ons op via gestionpc@european-business-angels.com om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit onze blog of Community-discussies te vragen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens mogelijk niet verwijderen, in welk geval we u laten weten of en waarom we dat niet kunnen.

Verwijzingen

Als u ervoor kiest om onze Referral Service (niet operationeel vanaf december 2019) te gebruiken om een contact over onze site te vertellen, zullen wij u vragen om de naam en het e-mailadres van uw contactpersoon. U moet toestemming van uw contactpersoon verkrijgen om ons deze informatie te verstrekken. We sturen uw contactpersoon automatisch één e-mail met de uitnodiging om de site te bezoeken. Onze site bewaart deze informatie uitsluitend voor het verzenden van deze e-mail en het monitoren van de effectiviteit van ons verwijzingsprogramma.

U contact met ons opnemen via gestionpc@european-business-angels.com om ons te vragen deze informatie uit onze database te verwijderen.

Links naar sites van derden

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze dienstverleners, partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en andere derde partijen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid moeten hebben, en we zijn niet verantwoordelijk voor dit beleid of de inhoud of werking van deze websites. Lees deze beleidsregels en voorwaarden voor de website voordat u persoonlijke gegevens naar deze sites verzendt.

Profielen

Het profiel dat u op onze site maakt, is toegankelijk voor abonnees op ons platform. Beleggers aan alle bedrijven en bedrijven alleen naar hun eigen informatie.

Widgets voor sociale media

Onze site bevat of kan sociale media functies bevatten, zoals de “like”-knop van Facebook (in de blog). Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina’s die u bezoekt op onze site en kunnen een cookie plaatsen zodat de functie correct wordt uitgevoerd. Sociale media-functies en widgets worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze site. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat hen voorziet.

Eenmalige aanmelding

U verbinding maken met onze site met behulp van de inlog service van LinkedIn of Google. Als deze techniek wordt gebruikt, zal het uw identiteit verifiëren en u de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons registratieformulier vooraf in te vullen. Diensten zoals LinkedIn, Facebook en Google kunnen u de mogelijkheid bieden om informatie over uw activiteiten op onze site op uw profielpagina te plaatsen, zodat u deze delen met anderen binnen uw netwerk.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiebeheer praktijken weer te geven. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door u op onze site te informeren. We raden u aan deze pagina periodiek te bezoeken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

 

Contact

Wij verwelkomen alle vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid.

U ons contacteren per e-mail via gestionpc@european-business-angels.com

In het geval dat u een kopie wenst te verkrijgen van alle persoonsgegevens die wij over u hebben, gelieve te schrijven naar: functionaris voor gegevensbescherming

Noether partners

15 Rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange-Luxembourg RC: B233 273 (ministeriële vergunning: 10099341).

Pin It on Pinterest